รางวัลระดับชมเชย

การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้พระธรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะข้ามสายงานเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร