การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย: นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทอง

สถานที่ทำงาน: โรงเรียนวัดกะเปียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

             ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย คนไทยใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้อีกทั้งภาษาไทยยังเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ภาษาไทยจึงมีความสำคัญซึ่งทุกคนควรช่วยกันรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ได้เน้นถึงการเรียนการสอนที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง”

             ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวัดกะเปียด อำเภอฉวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงได้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายบุคคล รวมทั้งการสนทนากับครูท่านอื่นๆ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน การอ่านการเขียน ซึ่งจะส่งผลทำให้นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งจาก ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คุณภาพของนักเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ นอกจากตัวผู้เรียนแล้ว พบว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหามาจากครูผู้สอนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนสำหรับประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำมาฝึกทักษะการอ่านการเขียนให้กับนักเรียน ผู้วิจัยจึงได้สืบค้นงานวิจัย นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และศึกษาค้นคว้าจากคู่มือครู ตำรา หนังสือ แบบฝึกหัดต่าง ๆ จากห้องสมุด ได้ผลสรุปว่า แบบฝึกทักษะสามารถช่วยแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้ โดยเฉพาะแบบฝึกทักษะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่าน การเขียน และการสะกดคำ จากความสำคัญ สภาพและปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเนื้อหาสาระเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

วัตถุประสงค์การวิจัย

             1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
             2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
             3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

             การทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกะเปียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

             1. แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 5 เล่ม
             2. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
             3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
             4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้ บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

             1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น (Pre-test) ตรวจผลการสอบ และเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
             2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม ตามคู่มือการใช้เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
             3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกด โดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น (Post-test) ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
             4. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             5. นำคะแนนที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
             6. นำคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และคะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post – Test) มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             7. นำคะแนนที่นักเรียนทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวิเคราะห์ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

             1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หาค่า E1 และ E2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
             2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t – test dependent
             3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้ บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์มาตรฐานของการแปลความหมาย

สรุปผลการวิจัย

             1. แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.45/83.16 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.3 / 5. จำนวนคะแนน 3

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น