การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model

ผู้วิจัย: นายรชตะ  ขาวดี

สถานที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันให้ความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ โดยแยกเป็นรายวิชาหนึ่งต่างหาก วัตถุประสงค์มีหลายประการ โดยให้นักเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติ รักผูกพัน ภาคภูมิใจ จงรักภักดีต่อชาติ รวมถึงรับผิดชอบต่อประเทศ ทำให้ตระหนักว่าหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี และจากสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก ทำให้ผู้เรียนด้อยความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ตามเกณฑ์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 65 ต่ำกว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนกำหนด ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ RAChATA Model ในการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และสามารถนำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาการเรียนประวัติศาสตร์ได้ดี เพราะเร้าความสนใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาที่ยาก แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

แผนภาพ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบ RAChATA Model

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิด ของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบRAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

 

วิธีดำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

          ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One – Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543 :60) ดังนี้

T1                  X                   T2

          X          แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
          T1         แทน   คะแนนทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ RAChATA Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
          T2         แทน   คะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย


แผนภาพ 2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จำนวน 5 ห้อง รวม 132 คน
          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จำนวน 1 ห้อง รวม 29 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จำนวน 6 ชุด

          2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน

          3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ

          4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model

การเก็บรวบรวมข้อมูล

          1) เก็บข้อมูลก่อนเรียน 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เก็บข้อมูลระหว่างเรียนทดสอบหลังเรียน 3) วิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

          1) ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1/E2 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model

          2) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นสูตร K-R 20 ผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          3) ค่าดัชนีประสิทธิผล หรือ E.I. แสดงความก้าวหน้าของนักเรียน

          4) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

สรุปผลการวิจัย

          1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model เรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตามเกณฑ์ 80/80 จำนวน 6 ชุด มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.94/86.47 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ผลดังตาราง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RAChATA Model

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนหลังเรียน

ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ยE1คะแนนเต็มค่าเฉลี่ยE2E1/ E2
180154.6985.944034.5986.47

85.94/86.47

         

          2. วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบRAChATA Model เรื่องถิ่นกำเนิด ของชนชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7757 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 77.57 ผลดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบRAChATA

ารทดสอบ

คะแนนเต็มnผลรวมของคะแนน

E.I.

ก่อนเรียน

4029460

0.7757

หลังเรียน

4029

1003

         

          3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ RAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย โดยใช้สถิติ t-test Dependent Samples คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 15.86 หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 34.59 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังตาราง 3

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบRAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

การทดสอบ

nS.D.ค่าเฉลี่ยผลต่างΣDΣD2(ΣD)2

t

ก่อนเรียน

2915.861.9218.73

543

10379

294849

36.66*

หลังเรียน

29

34.59

1.57

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df28 = 36.66)

          4. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ RAChATA Model เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชน ชาติไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม นักเรียนพึงพอใจระดับมาก ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.12)

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.3 / 5. จำนวนคะแนน 33

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น