การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ OLE-KPA FOCUS

ผู้วิจัย: นายกีรติ  จันทรมณี

สถานที่ทำงาน: โรงเรียนวัดหนองหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฉะนั้นการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ โดยเฉพาะระดับตัวบุคคลหรือผู้เรียน 

          ในปีการศึกษา 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นำเสนอผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีค่าคะแนนต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีรายวิชาใดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ เพียงวิชาเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายของระดับชาติที่กำหนดไว้ร้อยละ 50 ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น ต้องจัดให้มีการนิเทศติดตามผล มีการวัดและประเมินผล 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ OLE (O : Objectives วัตถุประสงค์, L : Learning Experiences การจัดประสบการณ์ และ E : Evaluation การวัดและประเมินผล) และเชื่อมโยงสู่เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ KPA (K : Knowledge ด้านความรู้, P : Practice ด้านทักษะปฏิบัติ และ A : Attitude ด้านเจตคติ)

          โรงเรียนวัดหนองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นสถานศึกษา ที่มีสภาพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงกว่าร้อยละ 50 วิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียว ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนวัดหนองหลวงจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง : การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ OLE-KPA FOCUS ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

          1. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน โรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
          2. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
          3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

วิธีดำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

          เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยในขั้นการทดลองใช้รูปแบบมีแบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          ประชากร ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็นครู จำนวน 12 คน นักเรียน จำนวน 171 คน
          กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 คน ครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย จำนวน 1 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          ฉบับที่ 1 แบบตรวจสอบสภาพและปัญหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
          ฉบับที่ 2 แบบบันทึกรายละเอียดรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
          ฉบับที่ 3 แบบตรวจสอบสภาพการดำเนินการทดลองตามรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
          ฉบับที่ 4 – 5 แบบตรวจสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
          ฉบับที่ 6 แบบวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
          ฉบับที่ 7 แบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1
          ฉบับที่ 8 แบบบันทึกเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและระดับคุณภาพพฤติกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2563 (Pre O-NET) กับปีการศึกษา 2562 (O-NET) โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1
          ฉบับที่ 9 แบบตรวจสอบผลการทดสอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่โรงเรียนต้องเร่งพัฒนา โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1
          ฉบับที่ 10 แบบตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาของผู้บริหาร – นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

          เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ข้อมูล

          1. วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของการตรวจสอบสภาพการดำเนินการทดลองตามรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง
          2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย รายสาระการเรียนรู้ และ รายมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

          1. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน โรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ( = 28.33) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนวัดหนองหลวงมีรูปแบบการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ OLE-KPA FOCUS ครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 100 มีการดำเนินงานและพฤติกรรมการสอนพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับดีทุกคน โดยที่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่างร้อยละ 52.94 – 88.24 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่างร้อยละ 41.67 – 100 เมื่อประเมินผลการใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ OLE-KPA FOCUS มีคุณภาพระดับดี มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์
          2. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ในภาพรวมครูได้รับการส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 100 ในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) และ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดรับกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ที่เน้น OLE-KPA FOCUS การจัดทำระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการสอบ NT/O-NET การนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 1 / 5. จำนวนคะแนน 1

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น