รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

ผู้วิจัย: นางสุภาภรณ์  ศิริฟองนุกูล
สถานที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักและมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตาม นโยบาย ในการจัดการศึกษาของประเทศและเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็น ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามคุณภาพ

          จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพบปัญหา คือ คุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดีมีกระบวนการสำคัญที่จะส่งผลให้ได้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนได้อย่างเป็นระบบซึ่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา  มาตรฐานและ คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา และ เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งล้วนมีผลต่อคุณภาพของ ผู้เรียนโดยอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น

          จากปัญหาและผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมา ทำให้ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถขยายผลเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

          1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

          2. เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 

          3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

วิธีดำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

          วิธีการวิจัยมี 3 ระยะ ดังนี้

                  1. การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน โดยการจัดประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย และตัวแทนนักเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 30 คน 

                  2. การศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน ดำเนินการศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

                  3. ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 482 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 237 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  223 คน

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมด จึงไม่มีการสุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างของการประเมิน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง มีกลุ่มประชากรทั้งสิ้นจำนวน 482 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 237 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 223 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ มากำหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และเทปบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

          ผู้วิจัยทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่เป็นการล่วงหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นการสนทนา พร้อมทั้งถอดเทปบันทึกข้อมูลคำสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

          การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และการเขียนบรรยายสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
                  1. ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
                  2. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐานร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

          1. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมาก โดยประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพครู 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

          2. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ พบว่า การพัฒนาคุณภาพครู ทำให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดและมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม

          3. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้อยู่ในระดับมาก

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.3 / 5. จำนวนคะแนน 48

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น