โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

ผู้วิจัย: นางสาวปัทมา เชื้อรอด
สถานที่ทำงาน: โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

          การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะตอบสนองผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเป็นการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้นการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื้อหาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการนำไป สู่สมรรถนะที่ต้องการ

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

          1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          2. เพื่อศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          3. เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

 

วิธีดำเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจัย

          การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน มีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ตามลำดับดังนี้        

          ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
                  ขั้นที่ 1 จัดทำร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
                  ขั้นที่ 2 วิพากษ์ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ
                  ขั้นที่ 3 นำเสนอหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

        ระยะที่ 2 การศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้
                  ขั้นที่ 1 นำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ไปใช้ในสถานศึกษา
                  ขั้นที่ 2 การนิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
                  ขั้นที่ 3 การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          ระยะที่ 3 การประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้                        
                  ขั้นที่ 1 การประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
                  ขั้นที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

          ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน จำนวน 7 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย

          1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิพากษ์ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน การคัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          2. กลุ่มผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน จำนวน 7 คน

          3. แบบติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          4. แบบประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

          1. แบบติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

          2. แบบประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

          ผู้วิจัยและคณะนิเทศ ติดตามได้ใช้วิธีการในการศึกษารวบรวมข้อมูล โดยมีแนวคำถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยและคณะนิเทศ ติดตามจะทราบได้จากการสอบถาม/สัมภาษณ์โดยใช้แนวคำถาม (Guideline) ที่ถามเกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

          ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์สรุปตามประเด็น และข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปรวมตามประเด็นการดำเนินงานการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

 

สรุปผลการวิจัย

          1. ผู้วิจัยในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา นำผลการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

          2. ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางหรือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจในประเทศ

          3. ครูนำไปใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน

          4. ครูนำไปใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

          5. เป็นการทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของชุมชน ตอบโจทย์ความสนใจของผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และปรับบทบาทของครูผู้สอน เป็น Coach

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.1 / 5. จำนวนคะแนน 52

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น