รางวัลระดับชมเชย

การพัฒนาทักษะการนำเสนอตัวแทนความคิดและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนประกอบคำบรรยาย เรื่อง โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ในรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร 1) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้ smart media ในรูปแบบเกม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี