การบริหารและการจัดการสถานศึกษา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแบบบูรณาการ บริบทท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1