Search Results for:
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI Model บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ควบคู่การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางปณิตา ทางทอง
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI Model บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ควบคู่การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี การพัฒนารูปแบบการสอน SATI Model บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ควบคู่การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สู่อัตลักษณ์สากล “ยุวทูตสร้างสรรค์เมืองท่องเที่ยว ด้วย บวร พอเพียง” ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม